Contact met uw bond
+31-(0)33-4953020


Wie niets te verbergen heeft…

De ACOM en de andere bonden willen openheid, transparantie en openbaarmaking van de inzet en de daarbij horende speelruimte waarmee de werkgever het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat. Terecht omdat de achterbannen van de bonden daar recht op hebben en de gelegenheid krijgen zich een mening te vormen over de uiteindelijke kansen op een arbeidsvoorwaardenresultaat. Een resultaat en wellicht een akkoord waaruit respect en waardering spreekt voor het personeel en waaruit ook echt blijkt dat, zoals de (politieke) Defensieleiding strijk en zet roeptoetert, op de eerste plek staat.  

Wie a zegt moet daar ook b aan toevoegen. Wie (hoog) van de toren blaast moet (al of niet uitgedaagd) de daad bij het woord (durven) voegen.

Als wij dus transparantie en openheid eisen van de werkgever Defensie moeten wij dat als vakorganisatie, uw belangenbehartiger, ook jegens ‘de werkvloer’, onze leden in het bijzonder, betrachten. Daarom informeren wij u graag over ónze inzet. Om te beginnen met de looptijd van een te bereiken arbeidsvoorwaardenakkoord en de salarissen (‘poen’ heet dat tegenwoordig in het eigentijdse (?) Defensiejargon).

Nog niet in fase ‘eindspel’
Let wel: Het gaat om een inzet! We zitten nog niet in de fase van het ‘eindspel’. Over elk punt en onderdeel van inzet valt natuurlijk een hele discussie op te zetten. Maar er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Het is dan ook van het grootste belang dat er zo snel als maar enigszins mogelijk is een onderhandelingsresultaat wordt bereikt. Een resultaat waar een overgrote meerderheid van de centrales (die deelnemen aan het overleg) achter kan (gaan) staan. Dan alleen kunnen wij overeenstemming bereiken over een arbeidsvoorwaardenakkoord waarvan de afspraken geïmplementeerd zullen worden.

Dan is er ook de kwestie van het verloren vertrouwen in de minister (in haar rol als werkgever). Er zal snel actie ondernomen moeten worden om, naast voldoende beleidsmatige en financiële ruimte, een begin te maken met het herstel van vertrouwen.

Looptijd en inkomenseffecten
Het personeel van Defensie heeft een belangrijke taak en de salarissen zijn daarmee niet in overeenstemming. De uitstroom is enorm waardoor de organisatie kampt met een structurele, en steeds groter wordende, ondervulling.


Het personeel van Defensie heeft recht op een salaris waaruit respect en waardering blijkt en daar hoort een salarisverhoging bij die daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van de koopkracht. Ook dient er, na wederom een periode zonder arbeidsvoorwaardenakkoord, rust te komen op dit vlak.

De ACOM zet dan ook in op een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2021. Binnen deze looptijd is onze inzet:ACOM inzet Knip met eurobiljetten Resize

 • Per 1 oktober 2018 een salarisverhoging van 2%;
 • Per 1 januari 2019 een salarisverhoging van 3.25%;
 • Per 1 januari 2020 een salarisverhoging van 3.25%;
 • Per 1 januari 2021 een salarisverhoging van 3.25%;

Daarnaast dient in november 2019, november 2020 en november 2021 de eindejaarsuitkering aangevuld te worden tot een volledig maandsalaris.

Deze salarisverhogingen dienen uiteraard door te werken in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel. Deze salarisverhogingen dienen uiteraard door te werken in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen Defensiepersoneel.

Het (flexibel) personeelssysteem
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 zijn er al afspraken gemaakt over het optuigen van nieuw personeelssysteem. We hebben namelijk geconcludeerd dat het huidige FPS niet meer kon zorgen voor een evenwichtige personeelsopbouw noch een kwaliteitsinvestering in het personeel.
Deze structurele en omvangrijke wijziging zou uiterlijk binnen drie jaar gerealiseerd moeten zijn. Deze termijn loopt af binnen de door ons voorgestelde looptijd. De ACOM is dan ook van oordeel dat er nu al een serieuze verandering moet worden gerealiseerd.

Onze inzet is dan ook:

 • Om alle onderofficieren en officieren die thans een FPS 1 of FPS 2 aanstelling hebben per direct een vaste aanstelling te geven;
 • Om alle toekomstige aspirant onderofficieren en officieren die tijdens de looptijd van dit resultaat in dienst treden een vaste aanstelling te geven;
 • Soldaten en korporaals[1] maximaal de mogelijkheid te bieden om zich te kwalificeren voor onderofficiers- en officiersopleidingen.

Dit zou dan een eerste concrete stap zijn in de bouw van een nieuw personeelssysteem waarbij ruimte is voor allerlei uiteenlopende contractvormen voor zowel burger- als militair personeel.

Pensioenstelsel specifiek voor militairen
De ACOM is bereid mee te gaan in de pensioenparagraaf zoals die stond verwoord in het laatste, afgewezen, onderhandelaarsresultaat. Maar ze zal zich wel in blijven zetten voor de volgende aanpassingen:

 • Voor 2019 blijft de pensioenregeling een regeling met een eindloonkarakter. De nieuwe regeling gaat derhalve pas in per 2 januari 2020;
 • Er dient een sociaal en maatschappelijk aanvaardbare, verzachtende dan wel compenserende maatregel te komen voor medewerkers die voor wat betreft hun huidig dan wel toekomstig inkomen, worden benadeeld door deze regeling.

ACOM inzet overlegtafel ResizeVerzachtende en compenserende maatregelen
De ACOM blijft van mening dat deze pensioenregeling specifiek voor militairen uitlegbaar is en op meerdere punten een verbetering is t.o.v. de huidige pensioenregeling waar deze voor in de plaats komt.

Dat neemt echter niet weg dat er ook (ex-)militairen zullen zijn die een nadelig effect kunnen ervaren doordat zij meer premie (in euro’s) moeten gaan betalen in de nieuwe regeling dan in de oude regeling het geval zou zijn geweest. Als dat voorkomt is het voor de ACOM een harde eis dat dit extra premiebeslag (gebaseerd op dezelfde inkomenselementen) volledig voor rekening komt van de werkgever.

Ook kan het voorkomen dat militairen, met name bij een toekomstige individuele salarisverhoging, in de nieuwe pensioenregeling minder pensioen op gaan bouwen dan binnen de oude pensioenregeling het geval zou zijn geweest.

Het spreekt voor zich dat de ACOM voor deze situatie maatregelen wil afspreken.

Voor deze maatregelen zet de ACOM in op:

 • Voor militairen die na de invoering van het nieuwe pensioenstelsel daadwerkelijk achteruitgaan in pensioen(perspectief) zal een acceptabele verzachtende maatregel worden gerealiseerd;
 • Voor militairen die in de (nabije) toekomst een individuele promotie (salarisstap of bevordering) maken wordt bezien of er in de oude pensioenregeling meer pensioenopbouw zou zijn geweest. Indien dit het geval is dient deze achteruitgang te worden verzacht. Het heeft de voorkeur om deze verzachting in het pensioen te laten landen maar als dat niet haalbaar is zal het gedurende een bepaalde periode in het huidige loon moeten worden uitbetaald;
 • Voornoemde situaties dienen duidelijk en concreet beschreven te worden. Vage beschrijvingen of open eindjes zijn geen optie.

Loongebouw voor militairen
In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is expliciet gekozen voor een directe koppeling tussen het aanpassen van de pensioenregeling specifiek voor militairen en het loongebouw voor militairen. Het huidige loongebouw is niet meer van deze tijd. Het verloop van de salarissen van militairen past niet bij het beoogde middelloonstelsel, er zitten grote verschillen tussen rangen die behoren bij een gelijke somscore en het systeem is niet aangepast bij de laatste ophogingen van de UGM/FLO-leeftijd.

De ACOM houdt dan ook vast aan het aanpassen van het loongebouw voor militairen op hetzelfde moment als het aanpassen van de pensioenregeling specifiek voor militairen.

ACOM InzetKnip met geld op tafel ResizeHet volledig aanpassen van het loongebouw voor militairen lijkt te optimistisch, maar de eerste stappen dienen duidelijk en herkenbaar te zijn. De ACOM is van mening dat de volgende elementen bij deze eerste (significante) aanpassing meegenomen dienen te worden:

 • Bij het aanpassen van het loongebouw mag niemand benadeeld worden;
 • Er dient één loongebouw te komen voor alle militairen, dus geen onderscheid meer tussen salaristabellen voor specifieke OPCO’s;
 • Er moet rekening worden gehouden met het gegeven dat de UGM/FLO-leeftijd voor eenieder in de n-DER gelijk is. Hier komen immers geen OPCO-specifieke verschillen meer voor;
 • Elke militair dient minimaal het wettelijk vastgestelde minimumloon te ontvangen;
 • Het huidige systeem van stappen die gemaakt kunnen worden in het loongebouw zal worden aangepast;
 • Er zal rekening worden gehouden met het vroegtijdig verlaten van de organisatie;
 • Er zal rekening worden gehouden met het langer doorwerken.

Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten uit de inzet aangaande arbeidsvoorwaarden van de ACOM. Er zijn echter meer punten en derhalve verwijzen wij u naar onze website https://bit.ly/2ZMTAbC en de Nieuwsbrief ‘ACOM-transparantie AVW defensiepersoneel’ voor de volledige tekst van de inzet van de ACOM de Bond van Defensiepersoneel in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgever Defensie.

[1] En vergelijkbare rangen.