Verslag SO-CN 18 en 19 oktober 2022

Op de (uiteindelijke) agenda van het Sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) stond een aanzienlijk aantal agendapunten en die zullen we in volgorde van behandeling benoemen.

O&F rapport BCN (organisatie en formatie rapport)

Allereerst is het goed om op te merken dat de belastingdienst maximale transparantie betracht door wijzigingen in de O&F transparant te bespreken in het SO-CN. De belastingdienst komt, naar onze mening zoals het hoort, met wijzigingen op het laatste O&F rapport en dat is goed voor personeel én organisatie. Dat vergroot de transparantie en voorkomt onrust.

Na een korte introductie werd het rapport paginagewijs doorgenomen en werden er bij verschillende elementen aanvullende toelichtingen gegeven en vragen gesteld. Op alle vragen kwamen duidelijk antwoorden en er was dan ook geen sprake van “echte showstoppers”, maar er dienen wel wat zaken aangepast te worden in het O&F rapport.

Er is afgesproken dat de gewenste aanpassingen zullen worden doorgevoerd en het gewijzigde O&F rapport schriftelijk zal worden aangeboden en de bonden daar schriftelijk op gaan reageren om een en ander spoedig te kunnen afronden. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat e.e.a ruim voor 1 januari 2023 kan worden doorgevoerd en de gewijzigde formatie dan formeel kan ingaan.

Stand van zaken O&F SSO

In de vorige vergadering van het SO-Cn was overeengekomen dat er binnen twee weken een aangepast O&F rapport SSO zou worden aangeboden waar de bonden schriftelijk op zouden reageren. Als men dat niet zou halen binnen de gestelde termijn zou het gewijzigde O&F rapport in de vergadering van18 en 19 oktober 2022 geagendeerd en besproken worden. Beide zaken zijn niet gebeurd en daarmee zijn de afspraken met de bonden niet nagekomen. Daarnaast heeft de ACOM, maar ook de zusterbond STrAF, aangegeven verontrustende signalen te ontvangen uit de achterban over de voortgang van het O&F rapport maar ook over de gespannen situatie tussen het Hoofd en de participatieraad. Wij hebben daar niet alleen onze zorgen over uitgesproken maar ook de voorzitter van het SO-CN gevraagd om daar navraag naar te gaan doen en te bezien of hij een bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouwen tussen het Hoofd en de PR zodat er in een harmoniemodel gewerkt kan worden aan een nieuw rapport en aan alle andere zaken waar het Hoofd en de PR over horen te spreken.

Wij hebben er geen problemen mee als het noodzakelijk is om bepaalde functies open te stellen maar gaan er daarbij dan wel van uit dat over die openstelling consensus is tussen het Hoofd en de PR aangezien het over bedrijfsvoering gaat. Daarnaast is het evident dat er rekening gehouden dient te worden met de plaatsingsvolgorde en er bij functies die nog in een O&F rapport gerealiseerd moeten worden alleen, als het om nieuwe medewerkers gaat, alleen sprake kan zijn van tijdelijke functies in afwachting van formalisatie. Dat is echt iets anders dan tijdelijk voor 5 jaar. Ook voor dit punt hebben we de persoonlijke aandacht gevraagd van de voorzitter van het SO-CN

De voorzitter heeft toegezegd voornoemde zaken te gaan bespreken met het diensthoofd en zal ook contact opnemen met de PR om zo van twee kanten te horen wat er daadwerkelijk speelt en zal de bonden hierover op korte termijn terugkoppelen.

Stand van zaken O&F JICN

Ook aangaande JICN is het nodige gewisseld. Aan het O&F wordt hard gewerkt en er is overeengekomen dat het O&F in het volgende SO-CN aan de orde komt. Ook over de werkbeleving en andere zaken aangaande JICN zal in het volgende SO-CN worden gesproken.

Collectieve acties

In de vorige vergadering van het SO-CN is afgesproken dat er in de vergadering van 18 en 19 oktober gesproken zou worden over “hoe te handelen bij collectieve acties (stakingen, werkonderbrekingen etc). Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de ACOM en STrAF is de desbetreffende regeling ondertekend door zowel de ACOM als STrAF. De andere bonden wensten, om hun moverende redenen, deze regeling niet te ondertekenen. Aangezien het, conform de afspraken en regeling, dan aan de Minister is om een besluit te nemen heeft de voorzitter van het SO-CN (namens de Minister) besloten om de regeling te accorderen.

Regeling bemiddeling geschillen Sectoroverleg BES en College van advies en geschillen Participatieraden

Er dient conform de “regeling participatieraden BES” een College van advies en geschillen te zijn waar in het geval van een geschil een beroep op kan worden gedan. Dit college dient te bestaan uit drie adviseurs en drie plaatsvervangers. “

Er dient conform de “Regeling bemiddeling geschillen sectoroverleg BES”  ook een lijst te zijn van drie bemiddelaars vast die in een voorkomend geschil in het SO-CN om bemiddeling kunnen worden gevraagd.

Door uiteenlopende omstandigheden zijn zowel het college als de lijst niet ingevuld. Er is overeengekomen dat alle bonden en de werkgever kandidaten kunnen voordragen en in de volgende SO-CN kan hier dan over gesproken worden. Tevens dient dan de “Regeling bemiddeling geschillen sectoroverleg BES” te worden aangepast omdat er enkele onjuistheden in staan en er verwezen wordt naar verouderde en vervallen Nederlandse regelgeving.

Stand van zaken 36-urige werkweek

De voorzitter van het SO-CN heeft overduidelijk aangegeven dat “een rondje langs de velden” hem heeft geleerd dat er nergens problemen voorzien zijn. Op 1 januari 2023 is voor eenieder werkzaam binnen RCN in praktische zin een rooster gerealiseerd van maximaal 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden 2021-2023

Last but not least: de terugkoppeling over de afspraken die gemaakt zijn inzake de arbeidsvoorwaarden. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 was het volgende opgenomen:

“Eind 2022 wordt vastgesteld of er ruimte beschikbaar is voor verdere loonontwikkeling. De inzet van de eventueel beschikbare ruimte zal dan worden besproken binnen het sectoroverleg met de vakbonden en de werkgever.”

Hoewel er dit jaar nog een SO-CN zal plaatsvinden is er in het SO-CN gesproken over de beschikbare ruimte voor loonontwikkeling en de wijze waarop dit zal worden ingezet.

De ACOM is blij u te kunnen mededelen dat er per 1 januari 2023 voor werknemers binnen RCN een structurele salarisverhoging is overeengekomen van 4,75% met een ondergrens van $100 (bruto) per maand bij een voltijds-aanstelling. Door de ondergrens van $100 wordt er nog iets extra’s gedaan voor de medewerkers met de laagste inkomens.

Daarnaast is overeengekomen dat een aanpassing en modernisering van het salarisgebouw onderwerp van gesprek zal zijn in het overleg over arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de periode na 2023. De ACOM zal daarbij ook (weer) specifieke aandacht hebben voor de lagere schalen en lagere inkomens.

Het volgende SO-CN wordt gehouden op 13 en 14 december.