Sectoroverleg Rijksdienst Caribisch Nederland

Sectoroverleg Rijksdienst Caribisch Nederland

Op 17 en 18 mei 2022 is het eerstvolgende Sectoroverleg Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) gepland op Bonaire.

In het sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN) wordt tussen de werkgever en de sectorcommissie (de vakbonden, waar ook de ACOM deel uitmaakt) gesproken over uiteenlopende zaken die raken aan de rechtspositie van het personeel werkzaam bij één van de Rijksdiensten op Bonaire, St. Eustatius of Saba. Dit overleg is zeker niet vrijblijvend. In het “Besluit overlegstelsel BES” staat daarover het volgende als basisregel:

“ Over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid wordt gevoerd, wordt niet beslist dan nadat daarover door of namens Onze Minister overleg is gepleegd met de Sectorale Overlegcommissie BES.”

en:

“Indien een voorstel waarover overleg dient plaats te vinden, strekt tot invoering of wijziging van een regeling met rechten of verplichtingen van individuele ambtenaren, wordt dit voorstel slechts ten uitvoer gebracht, indien daarover overeenstemming bestaat met de Sectorale Overlegcommissie BES.”

Zo wordt er in het SO-CN gesproken over zaken als uw arbeidsvoorwaarden, inclusief uw pensioen, aanpassingen van de organisaties (de zogenaamde O&F-rapporten) en overige aangelegenheden die raken aan de rechtstoestand van ambtenaren werkzaam binnen het domein van RCN.

Wilt u weten wat er de komende vergadering op de agenda staat? Klik hier voor de agenda.

Wilt u weten wie namens de ACOM binnen de BES participeren en kaderlid zijn? Klik hier.

Bent u geen lid van de ACOM maar wilt u dat wel worden? Klik hier.