Sectoroverleg Caribisch Nederland maart 2024

Het Sectoroverleg Caribisch Nederland (SO-CN), dat initieel in februari zou plaatsvinden maar met instemming van alle betrokkenen was verplaatst naar maart 2024, stond in het teken van een aantal relatief grote onderwerpen.

Er is gesproken over O&F rapporten van KPCN, OCW, de Belastingdienst (BCN) en JICN.

Aangaande de KPCN was met name het functieboek en de daaraan gekoppelde waarderingen al langere tijd stof voor discussie. Tijdens het overleg is door de gezamenlijke bonden aangegeven dat zij in konden stemmen en kan er derhalve eindelijk worden doorgepakt. Daarbij is het van groot belang dat alle betrokkenen de juiste brieven krijgen en die zullen gebaseerd zijn op het eerder vastgestelde O&F rapport, het recentelijke vastgestelde addendum op dat O&F rapport en het recent geaccordeerde functieboek. Indien u van mening bent dat de functie die men u wil gaan “aanbieden” niet op de juiste wijze is beschreven kunt u daarvoor een heroverweging aanvragen c.q. bezwaar maken.

Voor het O&F rapport van OCW was er met name discussie over het omzetten van functies en de personeelsparagraaf. De omzettingen zullen op de juiste wijze in het rapport worden opgenomen en de gehele P-paragraaf en de bijlage waarnaar verwezen werd zijn vervallen. Er is afgesproken dat de vulling zal geschieden op de gebruikelijke voor RCN overeengekomen wijze. Aangezien het in deze met name gaat om groei is dat afdoende om voort te kunnen en zeker te stellen dat het personeel niet benadeeld gaat worden.

Inzake BCN zijn de standpunten uitgewisseld en verbetervoorstellen gedaan. De ACOM vertrouwd erop dat deze op de juiste wijze verwerkt zullen worden en er (relatief) snel kan worden doorgepakt met dit O&F-rapport.

Voor JICN lag een en ander iets complexer omdat er, voor de zoveelste keer, geen O&F-rapport geagendeerd was. De directeur JICN, Dhr. Wibo de Vries, heeft namens de voorzitter aangegeven hoe dit kwam en gegarandeerd dat er voor de vergadering van juni a.s. tijdig een goed rapport wordt aangeboden. Ook heeft de ACOM (wederom) aangegeven zich zorgen te maken over het structurele overwerk binnen JICN, maar ook bij andere diensten (met name waar geüniformeerden werkzaam zijn). Structureel overwerk kán en mág niet en als er teveel werk is voor de hoeveelheid mensen dient het diensthoofd met de participatieraad afspraken te maken over wat men niet meer gaat doen. Ook heeft de ACOM mogelijkheden aangedragen om in financiële zin iets te (kunnen) doen voor de groepen waar de tekorten het grootst zijn.

Mocht u, als lid van de ACOM, vragen of opmerkingen hebben dan kunt u gemakkelijk met ons in contact komen door te mailen aan: acombes2021@gmail.com