Inzet ACOM in arbeidsvoorwaardenoverleg met werkgever Defensie

De ACOM en de andere bonden willen openheid, transparantie en openbaarmaking van de inzet en de daarbij horende speelruimte waarmee de werkgever het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat. Terecht omdat de achterbannen van de bonden daar recht op hebben en de gelegenheid krijgen zich een mening te vormen over de uiteindelijke kansen op een arbeidsvoorwaardenresultaat. Een resultaat en wellicht een akkoord waaruit respect en waardering spreekt voor het personeel en waaruit ook echt blijkt dat, zoals de (politieke) Defensieleiding strijk en zet roeptoetert, op de eerste plek staat.

Wie a zegt moet daar ook b aan toevoegen. Wie (hoog) van de toren blaast moet (al of niet uitgedaagd) de daad bij het woord (durven) voegen.

Als wij dus transparantie en openheid eisen van de werkgever Defensie moeten wij dat als vakorganisatie, uw belangenbehartiger, ook jegens ‘de werkvloer’, onze leden in het bijzonder, betrachten. Daarom informeren wij u graag over ónze inzet. Om te beginnen met de looptijd van een te bereiken arbeidsvoorwaardenakkoord en de salarissen (‘poen’ heet dat tegenwoordig in het eigentijdse (?) Defensiejargon).

Nog niet in fase ‘eindspel’
Let wel: Het gaat om een inzet! We zitten nog niet in de fase van het ‘eindspel’. Over elk punt en onderdeel van inzet valt natuurlijk een hele discussie op te zetten. Maar er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Het is dan ook van het grootste belang dat er zo snel als maar enigszins mogelijk is een onderhandelingsresultaat wordt bereikt. Een resultaat waar een overgrote meerderheid van de centrales (die deelnemen aan het overleg) achter kan (gaan) staan. Dan alleen kunnen wij overeenstemming bereiken over een arbeidsvoorwaardenakkoord waarvan de afspraken geïmplementeerd zullen worden.

Dan is er ook de kwestie van het verloren vertrouwen in de minister (in haar rol als werkgever). Er zal snel actie ondernomen moeten worden om, naast voldoende beleidsmatige en financiële ruimte, een begin te maken met het herstel van vertrouwen.

Looptijd en inkomenseffecten
Het personeel van Defensie heeft een belangrijke taak en de salarissen zijn daarmee niet in overeenstemming. De uitstroom is enorm waardoor de organisatie kampt met een structurele, en steeds groter wordende, ondervulling.