Arbeidsvoorwaardenakkoord 2024-2026 Bereikt!

Op dinsdag 12 en woensdag 13 december 2023 is in het Sectoroverleg Caribisch Nederland tussen de werkgeversonderhandelaar van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vertegenwoordigers van de vakorganisaties ABVO, ACOM, NAPB en STrAF (“partijen”) na stevige en inhoudelijke discussies een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel in dienst van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) voor de periode 2024 t/m 2026.

Het onderhandelingsresultaat is vervolgens voorgelegd aan de achterban van de respectievelijke bonden en dus ook aan de leden van de ACOM. De leden van de ACOM, zowel vanuit Bonaire, Saba als Sint Eustatius hebben unaniem ingestemd met het voorliggende resultaat. Er is derhalve sprake van een definitief arbeidsvoorwaardeakkoord.

Onze raadpleging en die van de collegae hebben ertoe geleid dat partijen op donderdag 14 december 2023 unaniem en definitief overeenstemming hebben bereikt over de arbeidsvoorwaarden van RCN-werknemers in de periode 2024 t/m 2026 die in deze overeenkomst zijn vervat, en voor zover vereist in regelgeving zullen worden vastgelegd.

De belangrijkste elementen uit dit akkoord zijn:

  • Een significante verhoging van de salarissen door een aanpassing van het loongebouw per 1 januari 2024. Het gaat hierbij gemiddeld om een verhoging van 12% met een significant hogere stijging voor de lagere inkomens en een iets lagere verhoging voor de hogere inkomens;
  • Hierbij worden per 1 januari 2024 ook de toelages die normaliter geïndexeerd worden verhoogd met 12%;
  • Een verhoging van de inkomens met 1,5% op 1 januari 2025 en 1 januari 2026;
  • Hierbij worden per 1 januari 2025 en 1 januari 2026 ook de toelages die normaliter geïndexeerd worden verhoogd met 1,5%;
  • Een onderhandelaarsuitkering in februari 2024 van $750 NETTO;
  • De pensioenen van de mensen die binnen het PCN pensioen hebben opgebouwd in de jaren 2021-2023 worden verhoogd zonder dat daarvoor extra premie dient te worden betaald;
  • Voor 2024 is de aftoppingsgrens voor de pensioenen vastgesteld op $55.750 en de pensioenpremie op 35% van het pensioengevend inkomen;
  • Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 wordt er voor werknemers een extra diensttijdgratificatie ingevoerd voor 35 (75%) en 45 jaar (100%) dienstverband;

Daarnaast is afgesproken dat gedurende de looptijd van het akkoord de vrijvallende financiële middelen, waaronder uit pensioen en eventuele verlaging van het werkgeversdeel van de zorgverzekeringspremie, in de arbeidsvoorwaardenruimte vallen en voorwerp zijn van overleg in het Sectoroverleg over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder leeftijdsfasebewust beleid en vitaliteit.

Voor het akkoord klik hier.

Voor de nieuwe salaristabel klik hier.