CGMD en ARBO

College Geschillen Medezeggenschap Defensie (CGMD)

Hoewel er in het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) van uit wordt gegaan dat de medezeggenschapscommissie (MC) en het hoofd diensteenheid (HDE) met elkaar overleggen met de intentie overeenstemming te bereiken, kan het gebeuren dat zij het niet met elkaar eens worden. Het kan zijn dat een MC advies heeft uitgebracht over een voorgenomen maatregel, maar het HDE beslist afwijkend van het advies. Dan spreekt men van een geschil tussen de overlegpartners. Voor deze situatie kent het BMD een geschillenregeling (o.a. art 23, 27 t/m31 en 33 t/m 35). In deze regeling wordt het geschil voorgelegd aan het College voor Geschillen Defensie dat advies uitbrengt aan de commandant/secretaris-generaal of directeur van het betreffende defensieonderdeel. Het College kan ook gevraagd worden te bemiddelen tussen de partijen. De leden van het College maken geen deel uit van het ministerie van Defensie en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie.

Meer over het College voor Geschillen Medezeggenschap Defensie vind u via de link hieronder. Daar vindt u tevens een overzicht van de adviezen van het college en de besluiten die daarop door defensie zijn genomen.

ARBO

Veilig en gezond werken en fit en gezond weer thuis met energie voor gezin, familie en vrienden dat willen we allemaal. Daarvoor zijn arbeidsomstandighedenregels in het leven geroepen waar de werkgever Defensie zich aan dient te houden en waarover hij met de medezeggenschapscommissie bij de eenheid moet overleggen of zelfs met de bond. Bij de ACOM kunt u terecht voor informatie en met vragen over veilig en gezond werken.